linie

KISS syndrom

Kinematic imbalance due to suboccipital strain. KISS syndrom prvně pojmenoval německý chirurgr Heiner Biederman v roce 1991. Ačkoli název zní poněkud „poeticky“, význam zkratky je zcela jiný. Jedná se o blokádu krční páteře v oblasti týlní kosti a prvního krčního obratle, která vznikla nejčastěji traumatem při porodu. Projevuje nejčastěji predilekčním držením podobně jako svalová torticollis. Jsou popisovány dva typy KISS syndromu.

Obrázek 6

KISS I a KISS II. (Zdroj: Rosner, 2003)

Obrázek 6 popisuje rozdílné příznaky u KISS I. a II. Typu.

Na obrázku A (KISS I) je zřejmá fixovaná lateroflexe, která zahrnuje torticollis, hemifaciální mikrosomii, asymetrii lebky, „C“ skoliózu krku a trupu, asymetrii v oblasti hýždí, nekoordinované pohyby končetin a opožděný motorický vývoj na jedné straně.

Obrázek B popisuje KISS II. typu – fixovaná retroflexe. Při tomto typu KISS syndromu se objevuje hyperextenze (opistotonus) během spánku, zploštění lebky (plagiocefalie), nesouměrné postavení ramen, fixovaná supinace horních končetin, orofaciální svalová hypotonie, potíže při kojení na jedné straně (Rosner, 2003).

Obrázek lebky

Mezi příznaky KISS syndromu je popisována celá škála možných potíží:

 • fixovaný úklon hlavy k jedné straně
 • problémy se sáním a polykáním
 • slintání
 • dítě nesnese pozici na bříšku
 • neefektivní přisátí
 • potíže s kojením
 • preferovaní jednoho prsa při kojení
 • asymetrický svalový tonus
 • “C” skolióza krční páteře
 • preferovaný směr prohlížení
 • opistotonus – miminko prohýbání se v zádech jako luk
 • neklidný spánek
 • zažívací problémy, které mohou být zaměněny za tříměsíční koliku
 • asymetrické pohyby rukou a nohou ad.

Rizikové faktory

Mezi rizikové faktory vzniku KISS syndromu patří operativní porod (vakuumextrakce, klešťový porod i císařský řez), vícečetná gravidita, malpozice plodu (konec pánevní nebo příčná poloha), překotný nebo protrahovaný porod, Kristelerova exprese, váha dítěte nad 4 kg.

Diagnostika

Zatím nebyl stanoven standardní postup pro diagnostiku syndromu. Určení diagnózy se tak nejčastěji opírá o anamnézu od rodičů a palpační vyšetření krční páteře. K diagnostice poruch symetrie lze využít např. Vojtovu reakci. V komplikovaných případech je vhodné zvážit RTG snímek, který hraje důležitou roli v diferenciální diagnostice.

Léčba

V léčbě se využívají různé manuální techniky a metody. Reflexní lokomoce, Bobath koncept, ACT (akrální koaktivační terapie), měkké a mobilizační techniky, exteroceptivní manuální techniky, SRT (synergická reflexní terapie), Arlenova atlasová terapie, kraniosakrální terapie, Dornova metoda, osteodynamika ad. Cílem je ošetření měkkých tkání a uvolnění kloubní blokády.

Neléčený KISS syndrom může později přejít v tzv. KIDD syndrom (KISS syndromem vyvolaná dysgnózie a dyspraxie). Dysgnózie je senzomotorická porucha schopnosti poznávat předměty. Ta pak úzce souvisí s poruchami koncentrace a učení. Dyspraxie je vývojová porucha pohybové koordinace, jemné a hrubé motoriky a specifické poruchy řeči.

Příznaky KIDD syndromu se objevují v předškolním věku a mohou mezi ně patřit:

 • Bolesti hlavy až migrény
 • Vadné držení těla
 • Neobvyklý způsob chůze
 • Časté zakopávání, pády
 • Poruchy jemné a hrubé motoriky
 • Potíže s koncentrací a poruchy učení
 • Opožděný vývoj řeči
 • Potíže při čtení a psaní
 • Emocionální problémy ad.
© 2006    RTsoft